Skip to main content

Algemene voorwaarden van Fruitgebracht v.o.f.

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna volgende betekenis:
 • Algemene Voorwaarden
  deze algemene voorwaarden van Fruitgebracht
 • Klant
  de rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst;
 • Fruitgebracht
  de vennootschap onder firma Fruitgebracht gevestigd in de Bilt
 • Overeenkomst
  Er wordt bij een afspraak tussen Fruitgebracht en uw bedrijf een overeenkomst getekend, het gaat om deze overeenkomst
 • Product
  een product dat op de Website aangeboden wordt door Fruitgebracht.
 • Privacy Statement
  de privacyverklaring van Fruitgebracht., die te vinden is op de Website;
 • Website
  de website van Fruitgebracht, waarop het Product wordt aangeboden;

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fruitgebracht. op de Website en op het gebruik van de Website.
 2. Fruitgebracht kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor reeds gesloten Overeenkomsten.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Fruitgebracht nog onverwijld na een bestelling worden herroepen.
 3. Fruitgebracht is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod
 4. De overeenkomst wordt bij de eerste levering meegenomen en op papier getekend.

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Fruitgebracht garandeert niet dat informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn bestelgegevens wordt gemaakt.
 3. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat bestelgegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Klant Fruitgebracht daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is niet inbegrepen in de vermelde prijs. Op de Website zal zoveel mogelijk melding worden gemaakt van eventuele bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Fruitgebracht niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Fruitgebracht een nadere aanmaning stuurt.

Artikel 6. Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale termijn.

Artikel 7. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website en bij het plaatsen van een bestelling worden (persoons)gegevens aan Fruitgebracht verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de Privacy Statement van Fruitgebracht en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8. Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst of bestelling, zal Fruitgebracht kosteloos en binnen een redelijke termijn naar keuze van Fruitgebracht het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Fruitgebracht gevergd kan worden, zal Fruitgebracht het Product vervangen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Fruitgebracht is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.
 2. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
  1. Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
  2. Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Klant kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  3. Redelijkerwijs door de Klant gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  4. Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Klant moet maken om de prestatie van Fruitgebracht te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 3. Fruitgebracht is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.
 4. Voor zover Fruitgebracht aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.
 5. Het recht van de Klant om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 10. Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.